انگلیسی
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :سه شنبه:30/03/1396ساعت :00:00 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
00:00 مدت: 20 دقیقه

News
Latest world news

00:20 مدت: 9 دقیقه

Iranian Miniaturist Passes Away
A special feature on the Iranian Maestro Ali Akbar Tajvidi who passed away on June 10, 2017 in Paris

00:29 مدت: 7 دقیقه

Iran’s Rare Animal and Plant Species
The series introduces some of Iran’s rare animal and plant species, which are of paramount importance and have captured the attention of global organizations

رادیو انگلیسی
پخش خودکار