انگلیسی
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :سه شنبه:30/03/1396ساعت :01:30 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
01:26 مدت: 16 دقیقه

Lets recite the Quran
Eloquent recitation of the Holy Quran

01:43 مدت: 10 دقیقه

Minbar
Collection of short speeches by Islamic experts

01:53 مدت: 2 دقیقه

Announcement
Announcement

01:55 مدت: 6 دقیقه

Ulemas speech
English translation of short but fruitful speeches of Muslim Ulema

رادیو انگلیسی
پخش خودکار