انگلیسی
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :سه شنبه:30/03/1396ساعت :02:00 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
01:55 مدت: 6 دقیقه

Ulemas speech
English translation of short but fruitful speeches of Muslim Ulema

02:01 مدت: 10 دقیقه

Food for thought
This program deals with different religious subjects discussed by famous religious scholars

02:12 مدت: 13 دقیقه

Insight into the Holy Quran
Topical interpretation of the Holy Quran by Hojjat al-Islam Sodagar and Hojjat al-Islam Osama Abdolqani

02:25 مدت: 14 دقیقه

Islamic laws
Islamic laws through practical treatise

رادیو انگلیسی
پخش خودکار