انگلیسی
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :سه شنبه:30/03/1396ساعت :02:30 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
02:25 مدت: 14 دقیقه

Islamic laws
Islamic laws through practical treatise

02:40 مدت: 3 دقیقه

The key
Short answers to different questions and doubts regarding Islam and Shiism

02:44 مدت: 14 دقیقه

To my brother
A program on the lives of famous individuals who converted to the religion of Islam

02:58 مدت: 11 دقیقه

Q and A on Islamic beliefs
Answering Islamic questions by Hojjat al-Islam Barati

رادیو انگلیسی
پخش خودکار