صبا
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :دوشنبه:29/03/1396ساعت :11:00 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
11:00 مدت: 60 دقیقه

طنز و ترانه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
پخش ترانه های شاد

رادیو صبا
پخش خودکار