صبا
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :دوشنبه:29/03/1396ساعت :12:00 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
12:00 مدت: 15 دقیقه

سینما صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
دیالوگ های ماندگار فیلم های سینمایی و سریال های پر مخاطب- فیلم های شتر مرغ و حلقه های ازدواج

12:15 مدت: 20 دقیقه

یادم تو را فراموش
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
مسابقه ای با رویکرد طنز در راستای تمرکز ذهن

رادیو صبا
پخش خودکار