صبا
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :دوشنبه:29/03/1396ساعت :12:30 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
12:15 مدت: 20 دقیقه

یادم تو را فراموش
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
مسابقه ای با رویکرد طنز در راستای تمرکز ذهن

12:35 مدت: 5 دقیقه

سین جیم
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
آیتم های طنز

12:40 مدت: 5 دقیقه

شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
پخش نظرات، درخواست ها، پیشنهادها و انتقادات مخاطبان

12:45 مدت: 5 دقیقه

مثل همیشه نیست
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
داستان های کوتاه از کتاب های 55 کلمه ای

12:50 مدت: 25 دقیقه

شکوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
اذان ظهر: 13:06

رادیو صبا
پخش خودکار