صبا
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :دوشنبه:29/03/1396ساعت :13:30 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
13:30 مدت: 15 دقیقه

مثل خند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
معانی و ریشه ضرب المثل های ایرانی به همراه کاربرد امروزی آنها در روایتی طنز- گاوبندی

13:45 مدت: 15 دقیقه

دور دنیا در 15 دقیقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
معرفی عمارت امیر سمنان

رادیو صبا
پخش خودکار