صبا
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :دوشنبه:29/03/1396ساعت :14:00 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
14:00 مدت: 15 دقیقه

دست چین
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
آیتم های کوتاه طنز

14:15 مدت: 15 دقیقه

طنز و منز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
آشنایی مخاطبان با طنزنویسان جهان- داستان غریبه مهربان

14:30 مدت: 30 دقیقه

نیم صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
آشنایی با حکایت و لطایف ادبی و معرفی آثار طنزنویسان با اجرای ناصر فیض

رادیو صبا
پخش خودکار