صبا
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :دوشنبه:29/03/1396ساعت :17:30 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
17:30 مدت: 15 دقیقه

روی خط
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
زندگینامه و آثار مشاهیر در قالب طنز و نمایش

17:45 مدت: 15 دقیقه

گوش شنوا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
اخبار و رویدادهای روز جامعه با چاشنی طنز در نمایش

رادیو صبا
پخش خودکار