صبا
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :دوشنبه:29/03/1396ساعت :06:30 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
06:30 مدت: 15 دقیقه

گوش شنوا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
اخبار رویدادهای روز جامعه با چاشنی طنز و نمایش

06:45 مدت: 15 دقیقه

زنگ صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
زنگ انشا در قالب طنز

07:00 مدت: 55 دقیقه

چهل تیکه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
برنامه صبحگاهی شاد و مفرح به همراه آیتم های مختلف طنز

رادیو صبا
پخش خودکار