صبا
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :دوشنبه:26/04/1396ساعت :12:30 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
12:15 مدت: 20 دقیقه

یادم تو را فراموش
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
مسابقه ای با رویكرد طنز در راستای تمركز ذهن

12:35 مدت: 10 دقیقه

یك داستان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
داستان با حیوانات مهربان باشیم

12:45 مدت: 10 دقیقه

لبخند خوبان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
خاطرات دفاع مقدس

12:55 مدت: 30 دقیقه

شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
اذان ظهر: 13:10

رادیو صبا
پخش خودکار