صبا
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :دوشنبه:26/04/1396ساعت :13:30 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
13:30 مدت: 15 دقیقه

مثل خند
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
معانی و ریشه ضرب المثل های ایرانی به همراه كاربرد امروزی آنها در روایتی طنز- شغال مرگی

13:45 مدت: 15 دقیقه

دور دنیا در 15 دقیقه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
معرفی ونیز در ایتالیا

رادیو صبا
پخش خودکار