صبا
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :دوشنبه:26/04/1396ساعت :14:30 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
14:30 مدت: 30 دقیقه

نیم صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
آشنایی با حكایت و لطایف ادبی و معرفی آثار طنزنویسان كهن و معاصر با اجرای ناصر فیض

رادیو صبا
پخش خودکار