صبا
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :دوشنبه:26/04/1396ساعت :16:00 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
16:00 مدت: 30 دقیقه

كارت قرمز
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
بررسی رویدادهای ورزشی و مباحث اجتماعی با رویكرد طنز

رادیو صبا
پخش خودکار