انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ترتیل

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[13/09/1401]
00:00
60
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
01:00
60
تلاوت استاد شحات محمد انور
02:00
60
تلاوت استاد محمود حسین منصور
03:00
120
تلاوت استاد كریم منصوری
05:00
60
تلاوت استاد احمد رزیقی
06:00
60
تلاوت استاد محمد عباسی

تلاوت ترتیل جزء 13
07:00
60
تلاوت استاد محمود خلیل الحصری
08:00
60
تلاوت استاد حسین كرمی
09:00
60
تلاوت استاد علی حجاج سویسی
10:00
60
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
11:00
60
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
12:00
120
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
14:00
60
تلاوت استاد شهریار پرهیزگار
15:00
60
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
16:00
60
تلاوت استاد احمد نعینع
17:00
60
تلاوت استاد عباس امام جمعه
18:00
60
تلاوت استاد محمد عكاشه
19:00
120
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
21:00
60
تلاوت استاد محمدرضا پورزرگری
22:00
60
تلاوت استاد احمد عامر
23:00
59
تلاوت استاد محمود علی البناء

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir