انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ايران

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[13/09/1401]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
00:30
60
راه شب- دانش و اقتصاد
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
01:30
10
من و عالیجناب فردوسی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
01:40
75
راه شب- دانش و اقتصاد
تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+ پیامك: 9830000900+ www.radioiran.ir
02:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
03:00
30
قصه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
03:30
25
قرار شاعرانه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
03:55
5
میان برنامه
پیامك: 9830000900+ www.radioiran.ir
04:00
15
قند پارسی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
04:15
25
سرای سخن
كارشناس دینی)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
04:40
5
میان برنامه
تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
پیامك: 9830000900+ و
04:45
15
تالار آینه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
05:00
60
بشارت باران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
06:05
20
نفس صبح
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
06:25
10
تقویم تاریخ
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
06:35
25
سلام صبح بخیر(زنده)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
07:10
50
ادامه سلام صبح بخیر(زنده)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
08:00
25
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
08:25
10
پرش
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
08:35
5
میان برنامه
تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
08:40
20
روی خط ورزش
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
09:00
60
خانه و خانواده
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
10:00
10
جارچی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
10:10
5
میان برنامه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
10:15
5
میان برنامه(زنده)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
10:20
40
نمودار
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
11:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
11:15
10
میان برنامه
تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
11:25
45
به افق آفتاب(زنده)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
12:10
20
رهاورد
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:30
50
ایران امروز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
13:20
10
روی خط جام
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
13:30
25
پلاك 8
این برنامه با رویكرد تفریحی و سرگرمی و به نقد موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روز می پردازد.
13:55
5
راه امام كلام امام
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
14:00
45
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
14:45
10
میان برنامه
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
14:55
5
نگین
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:00
25
گلبانگ
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:30
25
جهان سیاست
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:55
5
راه رستگاران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
16:00
40
باغ هنر
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
16:40
20
سیاره آبی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
17:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
17:10
105
ایرانشهر - صدا كن مرا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
18:55
5
نشانی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
19:05
40
ورزش ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
19:45
15
گزینه یك
تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
20:00
30
مسابقه یك دو صدا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
20:30
10
خنداخند
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
20:40
15
میان برنامه
تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
20:55
5
شور و نور
مهندس فتحی پور(كارشناس قرآنی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
21:35
10
شب بخیر كوچولو
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
21:45
10
دیروزنامه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
21:55
5
میان برنامه
پیامك: 9830000900+
22:00
25
گنج شایگان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
22:25
5
میان برنامه
تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
22:30
15
تالار آینه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
22:45
15
گزینه یك(تكرار)
تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
23:00
50
قرار شاعرانه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+
23:50
9
روی خط جام
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir