انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو تلاوت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[13/09/1401]
00:00
4
میان برنامه
00:04
30
تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور
00:34
6
میان برنامه
00:40
20
تلاوت استاد عزت عنانی
01:00
7
میان برنامه
01:07
31
تلاوت استاد حلمی جمل
01:38
3
میان برنامه
01:41
21
تلاوت استاد محمد بدر حسین
02:02
9
میان برنامه
02:11
26
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
02:37
4
میان برنامه
02:41
27
تلاوت استاد محمد رفعت
03:08
2
میان برنامه
03:10
23
تلاوت استاد شحات محمد انور
03:33
5
میان برنامه
03:38
12
تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی
03:50
9
میان برنامه
03:59
6
تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی
04:05
3
میان برنامه
04:08
28
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
04:36
2
میان برنامه
04:38
28
تلاوت استاد علی محمود
05:06
2
میان برنامه
05:08
18
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
05:26
10
میان برنامه
اذان صبح: 05:29
05:36
20
تلاوت استاد عبدالعظیم زهرا
05:56
10
میان برنامه
06:06
9
تلاوت آقای وحید خزایی
06:15
2
میان برنامه
06:17
30
تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره انبیاء آیات 76-94
06:47
4
میان برنامه
06:51
10
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
07:01
2
میان برنامه
07:03
29
تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج
07:32
3
میان برنامه
07:35
28
تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش
08:03
7
میان برنامه
08:10
47
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
08:57
5
میان برنامه
09:02
54
تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور
09:56
9
میان برنامه
10:05
70
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
11:15
5
میان برنامه
11:20
31
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
11:51
24
میان برنامه
اذان ظهر: 11:54
12:15
28
تلاوت استاد شعبان صیاد
12:43
3
میان برنامه
12:46
13
تلاوت استاد محمد عمران
12:59
5
میان برنامه
13:04
19
تلاوت آقای مهدی غلام نژاد
13:23
5
میان برنامه
13:28
23
تلاوت استاد سید متولی عبدالعال
13:51
17
میان برنامه
14:08
28
تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی
14:36
1
میان برنامه
14:37
24
تلاوت استاد سید سعید
15:01
3
میان برنامه
15:04
32
تلاوت استاد احمد نعینع
15:36
4
میان برنامه
15:40
12
تلاوت آقای هاشم روغنی
15:52
5
میان برنامه
15:57
22
تلاوت استاد شعبان صیاد
16:19
2
میان برنامه
16:21
22
تلاوت استاد حسن رضائیان
16:43
2
میان برنامه
16:45
23
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
17:08
13
میان برنامه
اذان مغرب: 17:11
17:21
7
تلاوت آقای منصور قصری زاده
17:28
4
میان برنامه
17:32
27
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
17:59
3
میان برنامه
18:02
16
تلاوت آقای حسین كرمی
18:18
2
میان برنامه
18:20
31
تلاوت استاد محمد بسیونی
18:51
5
میان برنامه
18:56
34
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
19:30
3
میان برنامه
19:33
19
تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی
19:52
16
میان برنامه
20:08
32
تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی
20:40
2
میان برنامه
20:42
20
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
21:02
6
میان برنامه
21:08
30
تلاوت استاد محمد بسیونی
21:38
3
میان برنامه
21:41
12
تلاوت استاد كریم منصوری
21:53
1
میان برنامه
21:54
7
تلاوت استاد عبدالعاطی ناصف
22:01
5
میان برنامه
22:06
25
تلاوت استاد محمود علی البناء
22:31
8
میان برنامه
22:39
27
تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی
23:06
3
میان برنامه
23:09
10
تلاوت استاد سید محمد نقشبندی
23:19
4
میان برنامه
23:23
32
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
23:55
4
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir