پخش زنده و آرشیو رادیو

ترتیل سوره های یس، نبأ، نوح، ملك و واقعه

هر روز از ساعت 6:00،17:00،21:00 و 22:00 به مدت 5 دقیقه


تلاوت ترتیل سوره های مباركه یس، نبأ، نوح، ملك و واقعه هر روز به ترتیب، رأس ساعات 6:00، پس از اذان ظهر، 17:00، 21:00 و 22:00 از رادیو قرآن پخش می شود.