پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح و ورزش

هر روز به جز جمعه ها از ساعت 07:10 به مدت 75دقیقه


برنامه صبحگاهی رادیو ورزش كه ضمن ارائه آخرین اخبار و پیگیری آن به تشویق و ترغیب به ورزش همگانی می پردازد

تهیه كننده: عبادالله رضایی نویسنده: مریم توفیقی