پخش زنده و آرشیو رادیو

اقتصاد و كارآفرینی

دوشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه


این برنامه از دیدگاه علم ورزش شیوه های كارآفرینی و اقصاد در ورزش را تحلیل و بررسی می كند