پخش زنده و آرشیو رادیو

از تندرستی تا افتخار

جمعه از ساعت 15:00 به مدت 25دقیقه


این برنامه به افتخارات ورزشی معلولین و جانبازان اختصاص دارد كه در شرایط خاص نیز ورزش را كنار نمی گذارند

ارتقای آگاهی مخاطبان(بیماران خاص)در خصوص حركات ورزشی مناسب