پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش و روابط بین الملل

پنج شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه


این برنامه جایگاه ورزش ایران در جهان و نقش دیپلماسی در ورزش را بررسی می كند