پخش زنده و آرشیو رادیو

44

جمعه از ساعت 15:30 به مدت 25دقیقه


بررسی راهكارهای پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی در حوزه ورزش ( پیگیری روند خصوصی سازی ورزشی)