پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش و جامعه

هر روز به جز جمعه از ساعت 12:00 به مدت 60دقیقه


رویكرد جامعه شناختی به ورزش

تحلیل موضوعات روز ورزش كشور با نگاه فرهنگی،پیگیری نقش جامعه ورزشی كشور در تحقق اسناد فرهنگی / تبیین هنجارها و ناهنجاری های حوزه ورزش/ تبیین وظایف فرهنگی نهادهای مردمی كشور با استفاده از كارشناسان مسلط و دانشگاهی