رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

زمان شروع
زمان
نام برنامه
جدول پخش برنامه های
[29/10/1399]
00:00
90
چهار باغ
01:30
15
زمستان خوانی
01:45
10
با كاروان شعر و موسیقی
01:55
5
در اختیار پخش
02:00
30
فرزانگان فرهنگ
02:30
30
كتاب گویا
03:00
15
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:15
15
فاطمه فاطمه است
03:30
30
وقتی خیال در می زند
كاری از گروه تولید و تامین
04:00
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
04:30
30
تماشاگه راز
كاری از گروه تولید و تامین
شرح غزلیات حافظ شیرازی به روایت مرحوم حسین آهی؛ شماره 363
05:00
75
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
06:15
15
ضرب و زنگ
كاری از گروه تولید و تامین
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
35
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:45
240
پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی
11:45
10
با كاروان شعر و موسیقی
كاری از گروه ادب و هنر
11:55
5
در اختیار پخش
12:00
30
با كاروان حكمت
12:30
60
در قلمرو فرهنك
13:30
30
حریر سخن
14:00
30
خبر
14:30
30
جوانه ها
15:00
60
ققنوس
16:00
10
با كاروان شهید
16:10
5
ایران جغرافیای مهربانی
16:15
15
آیش
16:30
30
بوطیقا
17:00
90
هفت اقلیم
18:30
25
رادیو كتاب
18:55
5
گفتارش
19:00
30
خبر
19:30
30
زر جامه
خانم مریم مونسی(كارشناس)
20:00
30
پرده عشاق
محمدرضا معجونی(كارشناس)
20:30
25
مستند فرهنگ
20:55
5
گفتارش
21:00
15
فاطمه فاطمه است
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
21:15
15
رویای كاغذی
21:30
30
شب های فرهنگ
22:00
60
نیستان
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
23:00
15
هزاره ادب پارسی
23:15
15
یك شب از هزار و یك شب
23:30
29
بازیگران عصر پهلوی
سال: ماه: تاریخ: ساعت: