رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

زمان شروع
زمان
نام برنامه
جدول پخش برنامه های
[26/04/1397]
00:00
90
چهار باغ
كاری از گروه تولید و تامین برنامه
01:30
30
ایل بانگ
صفرعلی رمضانی(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین
02:00
15
كاغذ كاهی
كاری از گروه ادب و هنر
02:15
15
اشراق
قدمعلی سرامی(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
02:30
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:00
60
ققنوس
كاری از گروه تولید و تامین
04:00
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
04:40
10
دایره مینا
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
04:50
10
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)- كاری از گروه تولید و تامین
05:00
30
هزار و یك سخن
دكتر اردبیلی(سخنران)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
05:30
30
اسطوره های ایرانی
سید حسن شهرستانی(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی
06:15
15
ترانه باران
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
45
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:55
5
قرآن، كتاب زندگی
08:00
30
خبر
08:30
30
آهنگ فرهنگ
كاری از پخش رادیو فرهنگ
09:00
15
در كوچه آفتاب(زنده)
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
09:15
10
نغمه های ایرانی
09:25
20
در كوچه آفتاب(زنده)
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
09:45
10
فكرانه
كاری از گروه تولید و تامین
روانشناسی كودكان
09:55
5
گفتارش
10:00
15
در كوچه آفتاب(زنده)
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
10:15
15
شیرین بیان
كاری از گروه تولید و تامین
10:30
15
در كوچه آفتاب(زنده)
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
10:45
15
نغمه های نیمایی
11:00
15
در كوچه آفتاب
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
11:15
10
میزگرد
كاری از گروه تولید و تامین
11:25
10
در كوچه آفتاب
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
11:35
15
فراطنز
كاری از گروه تولید و تامین
11:50
10
در كوچه آفتاب(زنده)
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
12:00
10
گام های گمشده
كاری از گروه تولید و تامین برنامه
12:10
5
گفتارش
12:15
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
مهرداد خدیر و رامتین رادنیا(كارشناسان)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
12:45
15
در جستجوی رازها
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
13:00
30
اذان ظهر
13:30
30
هفتانه
سعید اسلام زاده، علی جعفری(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
14:00
30
خبر
14:30
45
اكسیر(زنده)
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
15:15
30
كوبه(زنده)
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
15:45
15
با ستاره ها
كاری از گروه تولید و تامین
16:00
25
اسطوره های ایرانی
مهدی فكری و خانم لیلی ورهرام(كارشناسان)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
16:25
5
گفتارش
16:30
30
ادب گردی
دكتر بهرام پروین گنابادی(كارشناس)
17:00
25
كیمیای كلمات
دكتر بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه كتاب
17:25
5
گفتارش
17:30
15
هوای تازه
كاكاوند(كارشناس مجری)
17:45
15
چاپ اول
كاری از گروه كتاب
18:00
30
مروارید شرق
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ
18:30
30
وكیل یار
19:00
30
خبر
19:30
85
رادیو كتاب
اذان مغرب: 20:41 موذن: علی قاسم آبادی
20:55
5
گفتارش
21:00
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
21:15
15
سفرنامه خوانی
استاد میرجلال الدین كزازی(كارشناس)- كاری از گروه كتاب
21:30
85
نیستان
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و سحر كمالوند و نیكو یوسفی(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
22:55
5
گفتارش
23:00
59
مسیر آرمانی
لطفی(كارشناس)
سال: ماه: تاریخ: ساعت: