رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

زمان شروع
زمان
نام برنامه
جدول پخش برنامه های
[14/03/1399]
00:00
90
چهار باغ
01:30
15
افسانه های ایرانی
كاری از گروه تولید و تامین
01:45
15
با كاروان شعر و موسیقی
كاری از گروه ادب و هنر
02:00
30
فرزانگان فرهنگ
كاری از گروه تولید و تامین
02:30
30
صلح امام حسن(ع)
كاری از گروه تولید و تامین
03:00
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:30
10
دایره مینا
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
03:40
10
غزل آواز
كاری از گروه تولید و تامین
03:50
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
04:30
30
كیمیای كلمات
05:00
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
حداد عادل(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
05:30
30
تماشاگه راز
كاری از گروه تولید و تامین
06:00
15
در روشنای صبح
پخش سرود جمهوری اسلامی
06:15
15
ضرب و زنگ
كاری از گروه تولید و تامین
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
45
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:55
5
گفتارش
08:00
30
خبر
08:30
30
به رنگ آینه
كاری از گروه ادب و هنر
09:00
85
هفت كوچه در سوگ(زنده)
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
فرهنگ مردم استان های مختلف كشور ویژه ارتحال رهبر كبیر انقلاب
10:25
5
گفتارش
10:30
15
میان برنامه
10:45
45
مستند روح الله
كاری از گروه تولید و تامین
11:30
30
درس علوم و فنون ادبی پایه دهم
12:00
15
با كاروان شعر و موسیقی
كاری از گروه ادب و هنر
12:15
75
در قلمرو فرهنك
13:30
30
درس فارسی- پایه یازدهم
كاری از گروه ادب و هنر
14:00
30
خبر
14:30
30
پانزدهمین روز
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
15:00
30
شاهنامه خوانی
كاری از گروه تولید و تامین
15:30
30
كشف الاسرار
كاری از گروه تولید و تامین
16:00
30
گلخانه
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
16:30
30
بازتاب
سید رضا حسینی(كارشناس)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه
17:00
55
ققنوس
كاری از گروه ادب و هنر
17:55
5
ایران جغرافیای مهربانی
كاری از پخش رادیو فرهنگ
18:00
55
نام آوران ایران زمین
18:55
5
گفتارش
19:00
30
خبر
19:30
85
هفت اقلیم
20:55
5
گفتارش
21:00
30
شبهای فرهنگ
كاری از گروه تولید و تامین
21:30
90
تیغ ها، ستیغ ها
كاری از گروه تولید و تامین
23:00
15
روزنه
كاری از گروه ادب و هنر
23:15
15
شنیدنی های تاریخ
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
23:30
15
قیام و ولایت
كاری از گروه تولید و تامین
23:45
14
رویای كاغذی
كاری از گروه كتاب
00:00
90
چهار باغ
01:30
15
افسانه های ایرانی
كاری از گروه تولید و تامین
01:45
15
با كاروان شعر و موسیقی
كاری از گروه ادب و هنر
02:00
30
فرزانگان فرهنگ
كاری از گروه تولید و تامین
02:30
30
صلح امام حسن(ع)
كاری از گروه تولید و تامین
03:00
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:30
10
دایره مینا
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
03:40
10
غزل آواز
كاری از گروه تولید و تامین
03:50
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
04:30
30
شب های روشن
محمود شالویی(كارشناس)
05:00
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
05:30
30
تماشاگه راز
كاری از گروه تولید و تامین
06:00
15
در روشنای صبح
پخش سرود جمهوری اسلامی
06:15
15
ضرب و زنگ
كاری از گروه تولید و تامین
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
45
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:55
5
گفتارش
08:00
30
خبر
08:30
30
بهار بیداری
كاری از گروه تولید و تامین
09:00
85
هفت كوچه در سوگ(زنده)
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
10:25
5
گفتارش
10:30
60
نقد امروز(زنده)
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
11:30
30
درس فارسی پایه دهم
12:00
15
با كاروان شعر و موسیقی
كاری از گروه ادب و هنر
12:15
75
در قلمرو فرهنك
13:30
30
درس جامعه شناسی- پایه یازدهم
14:00
30
خبر
14:30
30
درس فارسی- پایه دوازدهم
15:00
30
شاهنامه خوانی
كاری از گروه تولید و تامین
15:30
30
كشف الاسرار
كاری از گروه تولید و تامین
16:00
30
سفره خانه
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
16:30
30
جهان ترجمه
كاری از گروه كتاب
17:00
55
ققنوس
كاری از گروه ادب و هنر
17:55
5
ایران جغرافیای مهربانی
كاری از پخش رادیو فرهنگ
18:00
55
نام آوران ایران فرهنگ
18:55
5
گفتارش
19:00
30
خبر
19:30
85
هفت اقلیم
20:55
5
گفتارش
21:00
30
شبهای فرهنگ
كاری از گروه تولید و تامین
21:30
30
چراغ مطالعه
كاری از گروه تولید و تامین
22:00
60
نیستان
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
23:00
15
روزنه
كاری از گروه ادب و هنر
23:15
15
شنیدنی های تاریخ
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
23:30
15
فارسی با طعم شكر
كاری از گروه تولید و تامین
23:45
14
رویای كاغذی
كاری از گروه كتاب
سال: ماه: تاریخ: ساعت: