رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

زمان شروع
زمان
نام برنامه
جدول پخش برنامه های
[13/04/1399]
00:00
90
چهار باغ
01:30
15
افسانه های ایرانی
كاری از گروه تولید و تامین
01:45
15
با كاروان شعر و موسیقی
كاری از گروه ادب و هنر
02:00
30
فرزانگان فرهنگ
كاری از گروه تولید و تامین
مفاخر فرهنگی ایران زمین؛ مجتبی مینوی تهرانی
02:30
30
پیشوای صادق
03:00
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:30
10
دایره مینا
03:40
10
غزل آواز
كاری از گروه تولید و تامین
03:50
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
04:30
30
جهان ترجمه
05:00
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
محمدمنصور هاشمی(كارشناس)
05:30
30
تماشاگه راز
06:00
15
در روشنای صبح
پخش سرود جمهوری اسلامی
06:15
15
ضرب و زنگ
كاری از گروه تولید و تامین
06:30
30
نغمه های جاویدان
كاری از گروه تولید و تامین
07:00
55
صبح امید
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
07:55
5
گفتارش
08:00
30
خبر
08:30
30
زرجامه
09:00
120
هفت كوچه(زنده)
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
11:00
30
ایل بانگ
11:30
30
مجموعه داران
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
12:00
30
بچه های مسجد
امیر محمد خانی و خانم فاطمه فراهانی(كارشناسان)
12:30
60
قلب فرهنگی
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
13:30
30
جوانه ها
كاری از گروه ادب و هنر
14:00
30
خبر
14:30
45
خشت اول
15:15
45
فكرانه
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
16:00
30
سفره عقد
16:30
30
نت هفتم
محمدی مطلق(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر
17:00
30
آیین سپاس
كاری از گروه كتاب
17:30
25
اتاق فرهنگ
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
17:55
5
ایران جغرافیای مهربانی
18:00
55
آشتی كنان
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
18:55
5
گفتارش
19:00
30
خبر
19:30
15
شنیدنی های تاریخ
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
19:45
30
كیمیای كلمات
بهرام پروین گنابادی(كارشناس)
20:15
40
اذان مغرب
20:55
35
از واژه تا صدا
كاری از گروه تولید و تامین
21:30
30
سیم و زر
22:00
60
درس مثنوی
غلامعلی حداد عادل(كارشناس)- كاری از گروه كتاب
23:00
30
دیدار در رادیو
كاری از گروه ادب و هنر
23:30
29
شب های روشن
محمود شالویی(كارشناس)
00:00
90
چهار باغ
01:30
15
افسانه های ایرانی
كاری از گروه تولید و تامین
01:45
15
با كاروان شعر و موسیقی
كاری از گروه ادب و هنر
02:00
30
فرزانگان فرهنگ
كاری از گروه تولید و تامین
02:30
30
پیشوای صادق
03:00
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:30
10
دایره مینا
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
03:40
10
غزل آواز
03:50
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
04:30
30
اتاق فرهنگ
كاری از گروه تولید و تامین
05:00
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
05:30
30
تماشاگه راز
كاری از گروه تولید و تامین
06:00
15
در روشنای صبح
پخش سرود جمهوری اسلامی
06:15
15
ضرب و زنگ
كاری از گروه تولید و تامین
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
45
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:55
5
گفتارش
08:00
30
خبر
08:30
30
ایراندخت
كاری از گروه كتاب
09:00
85
هفت كوچه(زنده)
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
10:25
5
گفتارش
10:30
110
ویژه برنامه تقدیر از دكتر آذر
12:20
10
با كاروان شعر و موسیقی
كاری از گروه ادب و هنر
12:30
90
در قلمرو فرهنك
14:00
30
خبر
14:30
45
پشت چراغ سبز
15:15
15
آیش
15:30
30
بوطیقا
كاری از گروه ادب و هنر
16:00
30
تماشاخانه
كاری از گروه ادب و هنر
16:30
30
فرهنگستان
مهدی قنواتی، محمود ظرایف و عبدالعزیز تاتار(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
17:00
55
ققنوس
كاری از گروه ادب و هنر
17:55
5
ایران جغرافیای مهربانی
18:00
30
رادیو كتاب
18:30
25
به قلم سوگند
18:55
5
گفتارش
19:00
30
خبر
19:30
85
هفت اقلیم
20:55
5
گفتارش
21:00
30
شبهای فرهنگ
كاری از گروه تولید و تامین
21:30
30
چراغ مطالعه
كاری از گروه تولید و تامین
22:00
15
فارسی با طعم شكر
كاری از گروه تولید و تامین
22:15
15
رویای كاغذی
22:30
60
نیستان
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
23:30
15
روزنه
كاری از گروه ادب و هنر
23:45
14
شنیدنی های تاریخ
سال: ماه: تاریخ: ساعت: