گنجینه خواجو

شروع: 5:10 | مدت: 10

استاد امیر نوری(گوینده)- كاری از گروه تولید و تامین
خوانش آثار خواجوی كرمانی- همای و همایون

برنامه هاي بعدي:

16:30
آشتی كنان

كاری از گروه تولید و تامین

12:15
كلماتی كه بوی تازگی می دهند

میرجلال الدین كزازی(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

2:30
هوای تازه

رشید كاكاوند(كارشناس مجری)

23:0
مسابقه از واژه تا صدا

جهانشاه آل محمود، باقر خلیلی و خانم زهرا یساقی(كارشناسان)- كاری از گروه تولید و تامین

4:0
هزار و یك سخن

مهدی محقق(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

21:30
سیم و زر

كاری از گروه كتاب

2:45
بهار خوانی

كاری از گروه تولید و تامین

7:0