مسیر آرمانی

شروع: 23:0 | مدت: 59


مشاوره تحصیلی برای كنكور

برنامه هاي بعدي:

5:30
تماشاگه راز

با حضور حسین آهی(كارشناس)

11:40
در آستان

محمد عبدالعلی پور(كارشناس)

20:0
وكیل یار

رضا منكاوی، جواد ابوالقاسم پور و خانم ملیحه بنان(كارشناسان)

4:0
هزار و یك سخن

محمدسرور مولایی(سخنران)

13:0
كلماتی كه بوی تازگی می دهند

كریم زمانی(كارشناس)

15:15
كوبه(زنده)

شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+

4:30
در آستان

محمد عبدالعلی پور(كارشناس)