كیمیای كلمات

شروع: 22:0 | مدت: 30

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)
معرفی متون كهن- كتاب "عبید زاكانی" نوشته علی اصغر حلبی

برنامه هاي بعدي:

1:30
شبانه رو

كاری از پخش و نظارت رادیو فرهنگ

14:30
پشت چراغ سبز(زنده)

كاری از گروه فرهنگ و جامعه

15:45
در مكتب استاد

كاری از گروه تولید و تامین

14:0
12:30
چهل روایت

مهدی آزادی، كیارش سنجرانی و كیوان نقره كار(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

7:10
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)