وقتی خیال در می زند

شروع: 3:30 | مدت: 30

كاری از گروه كتاب
گفتگو با چهره های فرهنگی و هنری- انیس امین اللهی(گرافیست)

برنامه هاي بعدي:

19:0
22:30
شنیدنی های تاریخ

بهروز رضوی(گوینده)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

8:0