خبر

شروع: 8:0 | مدت: 30


مشروح اخبار ساعت 8

برنامه هاي بعدي:

8:0
21:30
نیستان

كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و سحر كمالوند و نیكو یوسفی(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

4:50
گنج آخر

استاد امیر نوری(گوینده)- كاری از گروه تولید و تامین

15:15
كوبه(زنده)

كاری از گروه فرهنگ و جامعه

17:0
كتابك

كاری از گروه كتاب