سفرنامه خوانی

شروع: 23:30 | مدت: 15

كاری از گروه كتاب
سفرنامه ها

برنامه هاي بعدي:

16:30
نوایی

ابراهیمی، هوشنگ جاوید(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

13:15
چاپ اول

كاری از گروه كتاب

21:0
میدان آزادی(زنده)

كاری از گروه فرهنگ و جامعه

6:30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)

ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:10
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)