نمایش مكتب عدل- قسمت 05

شروع: 21:30 | مدت: 30

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
پیرامون موضوعات سلامت

برنامه هاي بعدي:

7:0
اخبار سلامت

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

23:5
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

15:30
فصل پروانگی

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

7:5
صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

ارتباط تلفنی با خانم زمانی(كارشناس كنترل كیفیت هوا)

8:55
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

11:55
تا بیكران

اذان ظهر: 12:15، مؤذن: شریف

22:10
حلقه گمشده(تكرار)

با حضور خانم دكتر معصومه مظفری(جامعه شناس) و خانم دكتر سهیلا قومیان(روانشناس بالینی)

11:40
یاد یاران

با حضور آقای عباس درویشی(امدادگر)

12:30
تا رهایی(زنده)

با حضور دكتر پرویز افشار(معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت های مردمی و سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر)

10:0
مسابقه اف ام 102

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

23:20
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

13:30
انسان و طبیعت

ارتباط تلفنی با خانم دكتر منیژه مجلسی(استاد دانشگاه)

20:30
افرا

با حضور خانم دكتر شیلر كیخاونی(روانشناس)

8:30
درناهای كاغذی

با حضور خانم دكتر پروانه محمدخانی(روانشناس كودك)

13:10
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

15:0
ترانه و ترنم

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

19:0
اخبار سلامت

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

20:25
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

21:30
نمایش مكتب عدل- قسمت 06

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

12:25
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

22:5
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

21:20
یادداشت های روزانه من

با حضور خانم دكتر پروین ناظمی(روانشناس)

16:5
مسابقه سبك و سنگین

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

16:30
زنان جامعه من(تكرار)

گفتگو با خانم دكتر سمیرا بهبودی(دكترای بهداشت باروری و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

13:15
ساده مثل سلامت

با حضور دكتر فیروز اهتمامی(پزشك عمومی)

21:5
قاصدك

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

10:20
خونه زندگی(زنده)

با حضور دكتر شریفی(دكترای ارتباطات)
اخبار سلامت: 11:00

17:0
عصرتون سلامت

با حضور دكتر بابامرادی(روانشناس) و دكتر عزتی(كارشناس محیط زیست)
اذان مغرب: 17:37 مؤذن: پناهی

23:10
تپش مهر

شماره تماس: 22021954 9821+شماره تلفن گویا: 27860102 9821+شماره پیامك: 9830000102+

16:55
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+
شماره تلفن گویا: 982127860102+
شماره پیامك: 9830000102+

9:0
رویدادهای سلامت

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

16:0
تازه ها

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

14:5
كارگاهی برای زندگی

با حضور دكتر نوید نوری(روانشناس)

20:0
همسر من

با حضور دكتر رضا شریفی(روانشناس)

9:5
نفس دوم(زنده)

با حضور دكتر براتی(متخصص پزشكی ورزشی)

22:0
رویدادهای سلامت

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

14:50
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

19:10
تصویر خیال

با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)

14:0
رویدادهای سلامت

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

8:25
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

13:25
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

20:55
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

23:55
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

9:45
یادداشت های روزانه من(تكرار)

با حضور خانم دكتر پروین ناظمی(روانشناس)

23:25
حریم آرامش

با حضور دكتر صفری نژاد(متخصص اورولوژی)

20:0
تازه های پزشكی

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

13:45
یك روز یك كتاب

با حضور آقای ملكیان(روانشناس)

22:0
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

23:5
تصویر خیال(تكرار)

با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)

5:30
تسبیح صبح

اذان صبح: 5:44، مؤذن: ابوزید

6:0
سرآغاز

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

14:5
نمایش ماترك

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

4:15
ساده مثل سلامت(تكرار)

با حضور دكتر فیروز اهتمامی(پزشك عمومی)

10:0
مسابقه اف ام 102

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

11:50
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

17:0
بفرمایید سیب(زنده)

با حضور آقای دكتر صفوی(دكترای تغذیه) و خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)
اذان مغرب: 17:38 مؤذن: رفیعی

2:40
یادداشت های روزانه من(تكرار)

با حضور خانم دكتر پروین ناظمی(روانشناس)

20:30
ترانه و ترنم(تكرار)

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

21:5
قاصدك

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

0:0
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

13:35
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

4:35
درناهای كاغذی(تكرار)

با حضور خانم دكتر پروانه محمدخانی(روانشناس كودك)

7:5
ورزش همگانی

ارتباط تلفنی با خانم دكتر علیزاده(متخصص پزشكی ورزشی)

21:0
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

5:25
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+
شماره تلفن گویا: 982127860102+
شماره پیامك: 9830000102+

22:5
چشم انداز(تكرار)

با حضور دكتر نحوی نژاد(معاون توانبخشی سازمان بهزیستی) و دكتر سهیل معینی(مدیرعامل شبه تشكل نابینایان كشور) و دكتر محمد وحدتی(نماینده مجلس)

14:35
تپش مهر(تكرار)

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

21:20
یادداشت های روزانه من

با حضور خانم دكتر پروین ناظمی(روانشناس)

19:10
دارچین

با حضور آقای دكتر آراسب دباغ مقدم(دكترای بهداشت مواد غذایی)، آقای دكتر مرتضی عقبایی(دكترای تغذیه) و آقای دكتر نوروزی(دكترای تغذیه)

23:0
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

12:25
سپید جامگان آسمانی

گفتگو با خانواده شهید بهمن بابایی

16:5
مسابقه سه نسل

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

0:5
زنان جامعه من(تكرار)

گفتگو با خانم دكتر سمیرا بهبودی(دكترای بهداشت باروری و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

2:50
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

4:10
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

5:0
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+
شماره تلفن گویا: 982127860102+
شماره پیامك: 9830000102+

7:0
اخبار سلامت

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

15:30
با نخبگان

با حضور دكتر محمد رئیس زاده(فوق تخصص جراحی عروق، استاد و رئیس دانشكده پزشكی دانشگاه بقیه الله و رئیس كانون بسیج جامعه پزشكی)

6:10
عقیق

با حضور آقای دكتر سیدحمید خویی(محقق علوم دینی و قرآنی)

14:0
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

5:10
یاد یاران(تكرار)

با حضور آقای عباس درویشی(امدادگر)

6:30
راز نیلوفر

با حضور خانم دكتر فرح لطفی‌ كاشانی(روانشناس)

23:55
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

2:30
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

16:0
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

19:0
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

2:55
خونه زندگی(تكرار)

با حضور دكتر شریفی(دكترای ارتباطات)

11:55
تا بیكران

اذان ظهر: 12:15، مؤذن: صبحدل

16:55
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+
شماره تلفن گویا: 982127860102+
شماره پیامك: 9830000102+

12:45
روی موج سلامت(تكرار)

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

13:20
از اهدا تا احیا(تكرار)

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

15:0
فصل پروانگی(تكرار)

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

10:20
كوچه سلامت پلاك 102(زنده)

با حضور آقای دكتر امیدی(روانشناس)

0:30
پشت پلك صبح- گروه تغذیه

با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس) و خانم دكتر پریناز بنی سی(روانشناس)

4:25
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

21:30
نمایش مكتب عدل- قسمت 07

شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

8:0
نقطه سر خط(زنده)

ارتباط تلفنی با دكتر اعرابی(روانشناس) و مهندس میرزاده(فعال محیط زیست)

13:15
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

14:50
میان برنامه

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+