میان برنامه

شروع: 0:0 | مدت: 5

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

برنامه هاي بعدي:

22:10
سپهر دانش(زنده)

ارتباط تلفنی با دكتر هژیر جواهری(فوق تخصص گوارش و كبد كودكان)

5:45
زندگی زیباست(تكرار)

با حضور دكتر رضا كاظمی(روانشناس)

2:35
كوچه باغ(تكرار)

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

20:30
كافه خبر(زنده)

ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت

12:0
تا بیكران

اذان ظهر: 12:16 مؤذن: سادات فاطمی