گزارش ورزشی(زنده)

شروع: 17:0 | مدت: 180

اذان مغرب: 19:22 موذن: استاد كریم منصوری
فوتبال نوجوانان زیر16 سال ایران-بوتان / بازی های داخل سالن آسیا

برنامه هاي بعدي:

20:0
گزارش ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

2:50
نمایش همین نزدیكی- قسمت 5

نویسنده: نعیما كرمی،
سردبیر: عذرا وكیلی،
هنرمندان: نگین خواجه نصیر، مینو جبارزاده، معصومه عزیز محمدی و...

3:15
باشگاه تندرستی(تكرار)

با حضور دكتر مهدی خوبی(كارشناس فیزیولوژی و تغذیه)

4:50
به نام خدا

اذان صبح: 05:27
موذن: استاد ابوزید

9:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

18:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

11:30
ترازو

برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.

17:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

11:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

6:30
ترازو

برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.

14:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

15:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

15:55
14:30
مركز مشاوره ورزشی

با حضور شهاب اولیایی(كارشناس تغذیه)

12:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

7:0
8:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

13:30
ترازو

برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.

10:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

16:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

12:5
فرهنگ و ورزش(زنده)

اذان ظهر: 12:57
موذن: استاد پناهی

8:30
ترازو

برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.

18:30
گزارش ورزشی(زنده)

اذان مغرب: 19:21
موذن: استاد طوخی

20:0
گزارش ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

22:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

2:50
نمایش همین نزدیكی- قسمت 6

نویسنده: نعیما كرمی،
سردبیر: عذرا وكیلی،
هنرمندان: نگین خواجه نصیر، مینو جبارزاده، معصومه عزیز محمدی و...

4:5
به نام خدا

اذان صبح: 04:28
موذن: استاد سعیدیان

6:30
ترازو

برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.

7:0
8:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

9:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

10:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

11:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

11:50
الهی نامه(زنده)

اذان ظهر: 11:57
موذن: استاد شریف

14:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

15:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

15:5
نقد كتاب

با حضور شریعت زاده(مترجم كتاب)15:55
16:0
گزارش ورزشی(زنده)

اذان مغرب: 18:19 موذن: استاد منصوری

20:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

21:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

21:5
دور یك میز

با حضور مسعود خلیلی(دبیر فدراسیون) و محمد كاظمیان(دبیر فدراسیون)

22:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.