صدای ورزش(زنده)

شروع: 16:5 | مدت: 55

با حضور خسرو والی زاده(کارشناس ورزشی)
برنامه عصرگاهی جمعه رادیو ورزش كه در قالب كارشناسی، تحلیلی و نمایشی اجرا می شود.

برنامه هاي بعدي:

7:0