همیشه با ورزش(زنده)

شروع: 18:35 | مدت: 25این برنامه هر روز به تحلیل و بررسی مسائل روز ورزش می پردازد.

برنامه هاي بعدي:

11:35
فرهنگ و ورزش(زنده)

اذان ظهر: 12:15

2:50
نمایش-فرمول نهایی- قسمت5

نویسنده: حسین یعقوبی
سردبیر: محمد عمرانی
هنرمندان: رحمان باقریان، رضا عمرانی، بیوک میرزایی و ...