یك شب یك كتاب

شروع: 5:45 | مدت: 10


هر شب با معرفی یك كتاب ورزشی همراه ما باشید.

برنامه هاي بعدي:

18:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

22:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

20:5