اقصاد در نهج البلاغه(تكرار)

شروع: 4:10 | مدت: 24

گفتگو با كارشناس مذهبی
مروری بر خطبه های اقتصادی نهج البلاغه- نامه‌ حضرت علی (ع) به مالك اشتر

برنامه هاي بعدي:

15:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 30000162
شماره روابط عمومی تهران: 162
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781

14:0
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 30000162
شماره روابط عمومی تهران: 162
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781

11:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 30000162
شماره روابط عمومی تهران: 162
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781

4:34
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 30000162
شماره روابط عمومی تهران: 162
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781

15:0
خانه تا كارخانه

كارشناس: مرتضی انوشه(مدیر توسعه بنگاه های سازمان صنایع كوچك و عضو دانشگاه بین المللی قزوین)

18:25
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 30000162
شماره روابط عمومی تهران: 162
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781

5:35
روستای ما(تكرار)

كارشناسان: مجتبی گهستونی(دبیر و سخنگوی میراث فرهنگی و گردشگری) و حمید زارعی(روستایی)


8:0
رویش

كارشناس: دكتر محسن آدمی(دكترای مدیریت مالی)

12:59
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 30000162
شماره روابط عمومی تهران: 162
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781

8:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 30000162
شماره روابط عمومی تهران: 162
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781

12:0
ویژه برنامه عیار سرخ

كارشناس: حجت الاسلام محمد پویامفرد(استاد حوزه و دانشگاه و كارشناس مذهبی)

14:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 30000162
شماره روابط عمومی تهران: 162
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781