الماسهای درخشان(تكرار)

شروع: 5:50 | مدت: 10

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir
شماره پیامك: 3000094
تلفن گویا: 27860094
دفاع مقدس- ویژه آزادگان

برنامه هاي بعدي:

16:15
لذت یادگیری

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir
شماره پیامك: 3000094
تلفن گویا: 27860094

23:0
عصر آشنا

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir
شماره پیامك: 3000094
تلفن گویا: 27860094

23:5
موسیقی ایرانی

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir
شماره پیامك: 3000094
تلفن گویا: 27860094

16:30
خبر

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir
شماره پیامك: 3000094
تلفن گویا: 27860094