باران شعر

شروع: 2:0 | مدت: 30

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir
شماره پیامك: 3000094
تلفن گویا: 27860094

برنامه هاي بعدي:

17:0
ورزش از رادیو تهران

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir
شماره پیامك: 3000094
تلفن گویا: 27860094

23:55
یا عشق ادركنی

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir
شماره پیامك: 3000094
تلفن گویا: 27860094

6:35
صبح تهران(زنده)

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir
شماره پیامك: 3000094
تلفن گویا: 27860094

21:0
چراغ

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir
شماره پیامك: 3000094
تلفن گویا: 27860094