صدای شهر

شروع: 19:25 | مدت: 5

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الکترونیک: radiotehran@irib.ir
شماره پیامک: 3000094
تلفن گویا: 27860094
سفرهای درون شهری، اخبار، اطلاعات شهری، ترافیک و...

برنامه هاي بعدي:

23:5
موسیقی ایرانی

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الکترونیک: radiotehran@irib.ir
شماره پیامک: 3000094
تلفن گویا: 27860094

7:0
ادامه صبح تهران(زنده)

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الکترونیک: radiotehran@irib.ir
شماره پیامک: 3000094
تلفن گویا: 27860094

16:30
خبر

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الکترونیک: radiotehran@irib.ir
شماره پیامک: 3000094
تلفن گویا: 27860094

18:30
رادیوها روشن(زنده)

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الکترونیک: radiotehran@irib.ir
شماره پیامک: 3000094
تلفن گویا: 27860094