میان برنامه

شروع: 11:40 | مدت: 5

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الکترونیک: radiotehran@irib.ir
شماره پیامک: 3000094
تلفن گویا: 27860094
پخش

برنامه هاي بعدي:

19:30
ادامه 021(زنده)

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الکترونیک: radiotehran@irib.ir
شماره پیامک: 3000094
تلفن گویا: 27860094