گفتاورد(زنده)

شروع: 13:30 | مدت: 30

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

تبیین موضوع های فرهنگی و اندیشه ای

برنامه هاي بعدي:

8:55
صدای شهر

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir
شماره پیامك: 983000094+
تلفن گویا: 982127860094+

11:0
در ساحت حضور

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+