گفتاورد

شروع: 22:30 | مدت: 30

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir
پست الکترونیک: radiotehran@irib.ir
شماره پیامک: 3000094
تلفن گویا: 27860094
حقوق شهروندی

برنامه هاي بعدي: