بخش صبحگاهی(زنده)

شروع: 6:0 | مدت: 240

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir
پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام

برنامه هاي بعدي:

14:0
بخش عصرگاهی(زنده)

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

18:0
بخش شامگاهی(زنده)

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

0:0
ادامه بخش شبانگاهی

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

14:0
بخش عصرگاهی(زنده)

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

18:0
بخش شامگاهی(زنده)

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir