اذان مغرب

شروع: 17:15 | مدت: 30

برنامه اذانگاهی

اذان: 17:37

برنامه هاي بعدي:

6:30
نمایش یک فرار یک تصمیم

کارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: شهریار حمزیان، امیر زنده دلان نویسنده: نعیما کرمی

10:30
نمایش سفرنامه برادران امیدوار- قسمت 5

کارگردان: امیر بختیاری هنرمندان: محسن بهرامی، مجتبی طباطبایی نویسنده: سارا الهیان