نمایش خشت اول

شروع: 15:30 | مدت: 30

كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: محمد مجدزاده، صفا آقاجانی نویسنده: مجید حیدری


مریم و احسان عقد كرده اند اما هنوز وسایل خانه یشان تكمیل نشده و مریم اصرار دارد وسایل خارجی برای خانه خریداری كند اما احسان از این كارش ناراضی است و...

برنامه هاي بعدي: