نمایش پشت دیوار سكوت- قسمت 3

شروع: 13:30 | مدت: 30

كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: ایوب آقاخانی، مرضیه صدرایی نویسنده: مریم تاجیك

سامان كارشناس بیمه عمر برای رسیدگی به پرونده جواد قمصری كه از نظر شركت بیمه مرگ مشكوكی دارد به خانه او می رود تا در این باره تحقیق كند كه با دختر او "سارا" آشنا میشود و...

برنامه هاي بعدي:

19:15
نمایش نابخشوده- قسمت 2

كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مینو جبارزاده، فریبا طاهری نویسنده: فاطمه دلیری

22:45
نمایش حكایت خورشید و خفاشان(تكرار)

كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: میرطاهر مظلومی، مهرداد عشقیان نویسنده: محمد حامد اسماعیل پور

18:45
نمایش فرار از قفس- قسمت 4

كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: رحمان باقریان، مهدی طهماسبی نویسنده: حسین یعقوبی