تلاوت استاد احمد عامر

شروع: 19:44 | مدت: 70

اذان مغرب: 20:43
سوره های نباء، نازعات، عبس، تكویر، انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، طارق، اعلی، غاشیه، فجر، بلد، شمس لیل، ضحی، شرح، تین، علق، قـــدر، بینه، زلزال، عادیات، قارعه، تكاثر، عصر، همزه، فیل، قریش، ماعـون كوثر، كافرون، نصر، مسد، اخلاص، فلق و ناس

برنامه هاي بعدي: