امت رسول الله

شروع: 21:0 | مدت: 90

رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله
راه های ارتباطی: تماس تلفنی: 982122042735+ و شماره پیامك: 9830000955+
برنامه زنده شامگاهی رادیو وحدت

برنامه هاي بعدي:

0:30
منادیان وحدت

احمد ابوحمزه(كارشناس)

9:45
پخش

رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله
راه های ارتباطی: تماس تلفنی: 982122042735+ و شماره پیامك: 9830000955+

16:30
محمدنامه

رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله
راه های ارتباطی: تماس تلفنی: 982122042735+ و شماره پیامك: 9830000955+

17:20
اذانگاهی

رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله
راه های ارتباطی: تماس تلفنی: 982122042735+ و شماره پیامك: 9830000955+

12:45
پخش

رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله
راه های ارتباطی: تماس تلفنی: 982122042735+ و شماره پیامك: 9830000955+