استاد محمد صدیق منشاوی

شروع: 7:5 | مدت: 63

جزء 3
ترتیل سوره های بقره آیات 253-آخر و آل عمران آیات 1-92

برنامه هاي بعدي: