گفت و گوی اجتماعی

شروع: 13:30 | مدت: 60

با حضور دکتر آذری پور ماسوله(عضو ستاد کشوری کنترل دخانیات)، دکتر افشار نادری(استاد دانشگاه و کارشناس دخانیات) و خوبان فرد(نایب رئیس اتحادیه قلیان)
مضرات استفاده از قلیان و فست دودها

برنامه هاي بعدي: