مکانیک خودروی خود باشیم

شروع: 9:15 | مدت: 15

با حضور خانم جان قربان(مجری) و روحی(کارشناس نقص خودرو)
اطلاعاتی مختصر برای رفع و ایراد نقص خودروی مسافرین نوروزی

برنامه هاي بعدي: