چكاوك

شروع: 6:5 | مدت: 25

با حضور دهنوی(تهیه كننده) و خانم رمضانپور(گوینده)

موسیقی سنتی- شعرخوانی

برنامه هاي بعدي: