ترتیل قرآن

شروع: 6:2 | مدت: 16

قاری: استاد عبدالباسط

تلاوت ترتیل حزب یک از جزء بیست و نهم قرآن کریم

برنامه هاي بعدي: