پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400
15:0

خبرچین

جنگ عصرگاهی پنجشنبه ها
تهیه كننده: علی نوبخت- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:0

جوان پسند(زنده)

جنگ شاد و سرگرم كننده
تهیه كننده: سولماز ادیبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:45

پخش و موسیقی

17:0

نون بده

مشاعره رادیویی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

17:25

میان برنامه

17:30

آپ و گپ

17:45

میان برنامه

17:55

انتخاب ایرانی

ویژه برنامه انتخابات
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:25

سایه همسایه

18:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:0

قبول حق(زنده)

ویژه برنامه افطار- اذان مغرب به افق تهران: 20:02- موذن: استاد محمد حسین سعیدیان
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:30

فوق العاده

مسابقه خوانندگی بین دهه هفتاد و هشتاد
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:0

میان برنامه

21:15

از نزدیك

21:30

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:0

آنسوی مه(زنده)

بررسی مسائل سیاسی ایران و جهان
تهیه كننده: مجتبی امیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:45

راهی كه رفته ایم

23:0

دانشگرد

مجله ای دانش محور با نگاهی به حوزه های سینما، روانشناسی، تاریخ ادبیات، نجوم و موسیقی
تهیه كننده: حسین خلیل نژاد- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:45

پخش و موسیقی