پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 4 فروردین 1398
7:0

نوروزگار

جنگ عیدانه- معرفی كتاب- مناطق گردشگری ایران- نمایش طنز و ...
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:0

صبح بخیر سال نو

جنگ عیدانه- موضوع امروز: عید دیدنی
تهیه كننده: شكوفه موسوی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:55

ادامه صبح بخیر سال نو

جنگ عیدانه- موضوع امروز: عید دیدنی
تهیه كننده: شكوفه موسوی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:0

هشتاد و هشت، نود و هشت

جنگ عیدانه- مسابقه- ترانه درخواستی- راهیان نور- #كشورم زیباست، دوستش دارم- اذان ظهر به افق تهران: 13:11- موذن: مرحوم محمد غفاری
تهیه كننده: پانته آ پاچنگی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

هشتاد و هشت، نود و هشت

جنگ عیدانه-حمایت از محیط زیست- #كشورم زیباست، دوستش دارم
تهیه كننده: پانته آ پاچنگی، نیره مرادحاصلی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:0

تازه شو

جنگ عیدانه- توجه به ایرانگردی در ایام نوروز- برنامك های: لطیفه های نوبرونه- برداشت آزاد- عاشقانه ها
تهیه كننده: علی نوبخت- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:40

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:0

تازه شو

جنگ عیدانه- برنامك های: سین مثل سفر- سین مثل سرقت- شصت، سی- هفت سین- اذان مغرب به افق تهران: 19:37- موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی
تهیه كننده: علی نوبخت- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:0

عیدمون

جنگ عیدانه- خانه تكانی آرشیو رادیو
تهیه كننده: نازنین علیدادیانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:30

نمایش

نمایش
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir رادیو