پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 13 مهر 1401
18:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:55

میان برنامه

19:0

گل طلایی(زنده)

ورزش و سرگرمی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:25

میان برنامه

19:30

بازی باز(زنده)

مسابقه و سرگمی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:0

با تو حالم خوبه(زنده)

كرامت و بزرگواری- ویژه برنامه آغاز امامت امام زمان(عج)
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:0

رادیوم(تكرار)

روایتگری علم
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:40

میان برنامه

21:45

حس تازه

22:0

موسیقانو(تكرار)

حال خوب موسیقی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:25

میان برنامه

22:30

از نزدیك

22:45

ترنج

23:0

خبر روزشی

23:10

به توان جوان(تكرار)

23:15

ماهورا(تكرار)

موسیقی منتخب
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:45

نبض