پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 فروردین 1402
4:45

مشكات(تكرار)

5:0

ترتیل

قرائت ترتیل قرآن كریم
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

6:0

نوكوك

موسیقی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

7:0

جوونی كه شما باشید

گردشگری و ایرانشناسی- زندگی اینجا جریان داره
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

7:45

میان برنامه

8:0

صدای زمین

8:15

ترنج

8:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:55

میان برنامه

9:0

رادیوم(زنده)

روایتگری علم
تهیه كننده:سولماز ادیبی- اكرم زمانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

9:30

حس تازه

9:45

فكری از جنس بلور(تكرار)

10:0

تازه شو

ویژه برنامه نوروز
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

11:25

میان برنامه

11:30

روایت نور

11:45

آبی فیروزه ای

ویژه برنامه اذان ظهر در ایام ماه مبارك رمضان- اذان: 12:10
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:30

هشتاد، نود

بیان دغدغه های شخصیتی دوران نوجوانی در گفتگو با نوجوانان
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:15

منم بازی

13:30

خبر نوجوانانه

خبر در حوزه نوجوانان
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

میان برنامه

14:0

شیفت خلوت

سلامت اجتماعی و سلامت فردی
تهیه كننده: نیره مرادحاصلی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

با من راه بیا

بررسی وضعیت راه ها و جاده های كشور
تهیه كننده: نیره مرادحاصلی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:50

میان برنامه

15:0

كافه بهار

جنگ عصرگاهی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:45

نواهنگ

16:0

پرچمدار

معرفی چهره های نخبه جوان
تهیه كننده: اكرم زمانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:40

میان برنامه

16:45

جیك و بیك

17:0

ماهورا

موسیقی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

17:30

یكی مثل ماه

ویژه برنامه افطار- اذان مغرب به افق تهران: 18:40- موذن: استاد محمد جواد پناهی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

خبر

19:45

حس تازه

20:0

سال ماه

ویژه برنامه عصرگاهی نوروز
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:30

راهكار

21:45

نواهنگ

22:0

جوونی كه شما باشید

گردشگری و ایرانگردی و ایرانشناسی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:45

ترنج

23:0

صدای زمین

23:10

میان برنامه

23:15

جیك و بیك

23:30

ردیف

23:45

نبض