پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 4 فروردین 1398
7:0

خبر

7:10

گل آهنگ

7:15

ورزش تعطیل نیست


7:45

گل آهنگ

7:50

میان برنامه

8:0

هم قدم با یك نام آشنا


8:55

گل آهنگ

9:0

تازه های ورزشی

9:5

عیدانه

ویژه برنامه گپ و گفت ورزشی در نوروز 98

11:45

میان برنامه

12:0

گنج سخن


12:30

نمایش جدال شیرین


13:0

نجوای آسمانی

ویژه برنامه اذان ظهر
اذان ظهر: 13:11 موذن: استاد موذن زاده

13:30

یاد یاران

13:45

میان برنامه

14:0

می خواهم گزارشگر شوم


14:30

گل آهنگ

14:35

تغذیه در نوروز


15:0

ورزش97


16:0

فرزند ایران


16:55

گل آهنگ

17:0

پیام سال 97

17:5

عصر بهاری


18:30

میان برنامه

18:40

گزارش ورزشی(زنده)

ایران-عراق
اذان مغرب: 19:37 موذن: استاد رضیعی

20:55

یك شاخه سوال، یك سبد جواب

21:0

بارش بهار