پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 13 فروردین 1399
11:55

میان برنامه

12:0

ورزش ایران در سالی كه گذشت


12:25

میان برنامه

12:30

بانوی قهرمان


12:55

میان برنامه

13:0

در محضر دوست


اذان ظهر: 13:08 موذن: استاد طوخی

13:20

میان برنامه

13:30

نمایش ستاره قطبی


13:55

میان برنامه

14:0

ایران ما


14:50

ورزش باستانی

14:55

میان برنامه

15:0

كشتی نامه


15:50

میان برنامه

16:0

مجتمع 92


16:55

میان برنامه

17:0

عصر بهاری


18:55

میان برنامه

19:0

بانوگ


19:30

میان برنامه


اذان مغرب: 19:44 موذن: استاد رفیعی

20:0

مسابقه 9 با 2


20:55

میان برنامه

21:0

گپ آهنگ


22:55

میان برنامه

23:0

ورزش ملل

23:15

ورزش در شاهنامه

23:30

نمایش ستاره قطبی(تكرار)