پخش زنده و آرشیو رادیو

احسان ماندگار

پنجشنبه 2 آذر 1396 ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

احسان ماندگار

وقف

دكتر ربیعی(مدیر كل حوزه ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات