پخش زنده و آرشیو رادیو

گلبانگ

چهارشنبه 1 خرداد 1398 ساعت 15:00 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان

شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+

لیست قطعات
عوامل برنامه