پخش زنده و آرشیو رادیو

قند پارسی

چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 05:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

قند پارسی

طنز فرهنگی و اجتماعی

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات