پخش زنده و آرشیو رادیو

قول و غزل

چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 05:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

قول و غزل

برنامه غزل خوانی و تفسیر غزل های حافظ

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات