پخش زنده و آرشیو رادیو

پارسی گویان(تكرار)

سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 23:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

پارسی گویان(تكرار)

تقویت وحدت بین فارسی زبانان

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات
عوامل برنامه