پخش زنده و آرشیو رادیو

نفس صبح

چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 06:05 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

نفس صبح

ترجمه و تفسیر روان قرآن كریم

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

زمان پخش: هر روز هفته ساعت 06:05/تهیه كننده :عبدالله علایی /گوینده :محمدحسین نیك نام