پخش زنده و آرشیو رادیو

رهاورد

دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

رهاورد

روز پژوهش و نقش پژوهش در بالا بردن علم و آگاهی

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات
عوامل برنامه