پخش زنده و آرشیو رادیو

نیشدارو

دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیشدارو

معرفی مفاخر طنزپرداز معاصر- ارسال بخش های طنز توسط شنوندگان به صورت تعاملی- پرداختن به موضوعات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی به صورت طنز

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

با حضور طنزپردازان برجسته كشور