پخش زنده و آرشیو رادیو

راه امام كلام امام

دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 13:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

راه امام كلام امام

بیانات و رهنمودهای امام خمینی (ره) در خصوص مسائل گوناگون

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

زمان پخش : شنبه تا جمعه ساعت 13:55 به مدت 5 دقیقه / تهیه كننده: حسین عارفی